Liên hệ

HO CHI MINH OFFICE

  The 05th Floor, Viconship Building, No.2F, Street No.4F, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

  + 84 90 4546 929

 info@globalcom.vn

HA NOI HEAD OFFICE

  The 4th Floor, 215 Building Tran Dang Ninh str, Dich Vong ward, Cau Giay dist, Hanoi city, Viet Nam

  + 84 918 99 6336

 info@globalcom.vn

HAI PHONG OFFICE

  No. 5/31/53 Vu Chi Thang str, Nghia Xa ward, Le Chan dist, Hai Phong city, Viet Nam

  + 84 982 21 9089

 info@globalcom.vn